Нова українська школа

Документ“НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: концептуальні засади реформування середньої школи”пройшов громадське обговорення і ухвалений рішенням колегії МОН України 27 жовтня 2016 року.


КОНЦЕПЦІЯ ПОЯСНЮЄ ІДЕОЛОГІЮ ЗМІН В ОСВІТІ, ЩО ЗАКЛАДАЮТЬСЯ В ПРОЕКТІ НОВОГО БАЗОВОГО ЗАКОНУ “ПРО ОСВІТУ” (№ 3491-Д ВІД 04.04.2016). НАЙБІЛЬШЕ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ І ПОТРЕБУЮТЬ ПОДАЛЬШОЇ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ТА УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ ТАКІ 5 ТЕМ:
 • Педагогіка партнерства.
 • Готовність до інновацій.
 • Нові стандарти й результати навчання.
 • Автономія школи і вчителя.
 • Фінансування освіти.
ПОДАЛЬШИЙ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНИЙ ДІАЛОГ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗА ЦИМИ НАПРЯМАМИ.НАРАЗІ ФОРМУЄТЬСЯП’ЯТЬ РОБОЧИХ ГРУП,ЯКІ НАПРАЦЮЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ. НА ОСНОВІ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗРОБЛЯТИМЕТЬСЯЗАКОНОПРОЕКТ “ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ”ТА ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ. ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ ПОЄДНУЄ 9 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:
 1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.
 2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.
 3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
 4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
 5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
 6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
 7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
 8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
 9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.

У Концепції подано визначення понять“компетентність”, “ключові компетентності”:

компетентність– динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особистуреалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.


Визначено 10 ключових компетентностей Нової української школи:

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 • Спілкування іноземними мовами.
 • Математична компетентність.
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 • Інформаційно-цифрова компетентність.
 • Уміння вчитися впродовж життя.
 • Ініціативність і підприємливість.
 • Соціальна та громадянська компетентності.
 • Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 • Екологічна грамотність і здорове життя.

Спільними для всіх компетентностейє такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане;
 • уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критичне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • виявляти ініціативу;
 • творити;
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 • уміння конструктивно керувати емоціями;
 • застосовувати емоційний інтелект;
 • здатність співпрацювати в команді.

Загальна тривалість повної загальної середньої освіти збільшиться до 12 років:

 • початкова освіта(тривалість –чотири роки);
 • базова середня освіта,яка здобувається в гімназії(тривалість –п’ять років);
 • профільна середня освіта,яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти(тривалість –три роки).

Вкладення

Розмір: 91.09 Кб
Розмір: 41.81 Мб